SZABADKŐMŰVESSÉG / Történelem

Az erdélyi szabadkőművesség története a kezdetektől 1795-ig

2011 Január 30
1749

Martin Seuler brassói diák skót rítusú szabadkőműves pátenst eszközöl ki egy berlini páholytól

1750

megalakul Brassóban a Három Oszlop János-rendi (szimbolikus) páholy és a Négy Hold skót rítusú páholy

1765

Erdély Nagyfejedelemséggé válik, Nagyszeben központtal

1767

Létrehozzák Szebenben a Szent András a Három  Tavirózsához címzett páholyt. Alaptó tagok: Fridrich Simon Bausnern (főmester), Georg Eckhart, Fridrich Hermansfeld, Thomas Filtsch, Johann Hammer, Cristian Schmidt, Gottlieb Neustädter, Michael Linzing, Michael Ahlefeld

1769

Carol Fridrich Schmidburg ezredes (a késöbbiekben a fogarasi vár katonai parancsnoka), prágai templomos rendi preafetus egy pátenssel érkezik Szebenbe, de feltételezhetően nem tud páholyt alapítani, viszont a rövidesen a Szt. András Páholy főmesterévé válik.

1773

Szebenben megalakul a Szentelt Buzgalomhoz Páholy egy regensburgi (a Három Kulcshoz címzett) páholy pátense alapján

1775

Négy magyarországi páholy (a zágrábi, a pozsonyi, a pesti, a varasdi majd a glinai) elhatározza egy tartományi nagypáholy létrehozását Brezovica-n (Szlovénia). Ugyanis nem akartak alárendeltségben lenni sem a bécsi János-Rendi Tartományi Nagypáhollyal, sem a a prágai Skót Rítusú Páhollyal szemben. A páholymunkák latinul folynak.

1776

- A Szent András Páholyt a tagok felélesztik és felveszik Alexandru Mavrocordat-ot (Ipsilanti vajda sógorát) a tagok közé. A páholymunkák német nyelvűek.

- Létrejön a Három Liliomhoz címzett páholy Temesváron, a magyarországi tartományi nagypáholy pátensével. A páholy 37 tagot számlál, az első főmester Jozef Sauvaigue, jelmondata pedig VIVAT CONCORDIA ET LUX.

1777

- A szebeni Szt. András Páholy a bécsi Három Sas Páholyhoz fordul, hogy ismerje el mint reguláris templomos rendi páholyt. 24 arany ellenében a bécsiek elismerik a szebeni Szt. András Páholyt mint templomos rendi káptalant és pátensüket elküldik Szebenbe. A Szt András Páholy 54 tagot számlál és vagyona 1600 forint.

- A szebeniek létrehoznak egy újabb páholyt Großau-ban (Cristian) Három Horgonyhoz címezve.

- Az első magyar szabadkőműves konventen elfogadják az új nagypáholy egyedi rendszerét Systema Constitutionis Latomiae Libertatis sub Corona Hungariae in Provinciam redactae

1778

- A temesvári Három Liliom Páholy megpróbál a skót rítusú Három Sas bécsi páholytól pátenst kérni

- A szebeni káptalan elismerik az újraalapított brassói Három Oszlop Páholyt (főmester Jozef Sulzer dragonyoskapitány). A pátens ára 20 aranyforint.

- Samuel Brukenthal-t, a Szt. András Páholy egyik tagját, Erdély kormányzójává nevezik ki

1779

- A szebeni páholy csatlakozik a Draskovitch féle magyarországi nagypáholyhoz

- mivel Draskovitch nagymester a csíkszeredai székely határőrezred parancsnoka, a városban létrehozzák  az Igaz Egyetértés Páholy

- Brassóban újraélesztik a Négy Hold (skót rítusú) Páholyt.

1780

- A temesvári Három Liliom Páholy megkapja a skót rítusú pátenst a bécsi Három Sas páholytól.

- szebenbeni tagokat tömörítő de Großau-ban dolgozó Szentelt Buzgalom Páholy még működik

- körül létrejön egy segesvári páholy is, de nevét nem ismerni

1781

- Draskovitch-ot leváltják parancsnoki tisztjéből, visszavonálása után a Szentelt Buzgalom Páholy feloszlik

- A berlini Nagypáholy elutasítja a bécsi Tartományi Nagypáholy nagypáhollyá való alakításának kérését és megvonja még a tartomány-páholyi jogait is.

 - Létrejön a szebeni, brassói és a csíkszeredai páholyokból az Erdélyi Tartományi Nagypáholy. Nagymester Bánffy György, helyettes nagymester Bánffy Farkas, első felügyelő báró Rall, második felügyelő Bausnern, titkár Hauenschield,

- A szebeni Szt András páholy tagjainak létszáma meghaladja 100-at és a templomos rendi prágai megbízólevéllel rendelkező Vincentius Kolowrat kettéosztja a páholyt és létrehoz két (skót rítusú?) páholyt

1782

 - Wilhelmstadt-i konvent, az osztrák, magyar, cseh és erdélyi tartományi páholyok kérik az önállósodást

- Kolozsvárott létrejön egy páholy de nevét nem ismerni, a Nagypáholyi jegyzékben (1784) a neve meg sem jelenik

- A temesvári Három Fehér Liliom Páholy újraélesztése

- Brassóban a Három Oszlop Páholyban felveszik Constantin Ipsilanti-t, a Havsalföldi vajda fiat

 - A csíkszeredai páholy átkerül a magyar nagypáholy fennhatósága alól az Erdélyi Nagypáholy fennhatósága alá

Valamikor 1782 és 1784 között a csíkszeredai páholy (katonai páholy lévén) áthelyezi székhelyét Kézdivásárhelyre

1784

 - Császári rendelet tiltja meg hogy az országhatárokon átnyúló szervezetek tagdíjait nem lehet az országból kivinni.

- A szebeni páholyok elfogadják az Erdélyi Nagypáholy fennhatóságát

- a Kézdivásárhelyi páholyt felszámolják, tagjai átkerülnek Brassóba (a Három Oszlop Páholyhoz)

- Az újonnan alakult kolozsvári páholy működését a kancellária nem engedélyezi

- Létrejön az Osztrák Birodalmi Nagypáholy, tartományi nagypáholyokkal (osztrák, cseh, magyar és erdélyi). Nagymester Johann Dietrichstein, helyettes nagymester Pálffy Károly (magyar nagymester), első felügyelő Bánffy György (erdélyi kancellár)

- Hatvanban létrejön a Magyar Tartományi Nagypáholy, János-rendi alkotmánnyal, de tolerálják a magasabb rangokat is.

- a szebeni páholy elhatározza hogy tudományos céllal ásványtani múzeumot létesít

1785

- Császári rendelet csak nagyobb városokban engedélyezi a páholymunkát, a tagok névsorát kötelesek a rendőrségen leadni, a gyűlések időpontját és helyét kötelesek a rendőrségen jelenteni. Páholyok csak Budán, Pesten, Zágrábban, Károlyvárosban és Péterváradon (Petrovaradin / Szerbia) lehettek

 - A császári rendelet folytán, a helyzet tisztázása érdekében a szebeni Szt András Páholy felfüggeszti tevékenységét, bár taglétszáma 150.

1786

- A császári rendelt értelmében Erdélyben csak szebeni páholyok működhetnek

- A szebeni páholy létrehoz (feltételezhetően) egy fiókpáholyt is, neve ismeretlen (székhelye viszont tudott: a Bethlen féle ház)

- A brassói Három Oszlop páholyt a császári rendelt értelmében felszámolják, tagjai részben átkerülnek Szebenbe, részben megszüntetik sz.k. tagságukat.

- A temesvári páholyt rendőrségi utasításra (a császári rendelet értelmében) feloszlatják

1787

- Az utolsó közös munka, szétválnak a budai és pesti jánosrendi és skót rítusú páholyok

1788

- A szebeni páholy a köztes megoldást választja és nem dönt a rítust illetően, továbbra is a jánosrendi és a skót ritusú szertartások együtt vannak de a skót rítusú tagok "páholya" a döntéshozatali szerv.

- A szebeni páholy elhatározza egy könyvtár felállítását

A brassói Három Oszlop Páholy feléledése, feltételezhetően szebeni fiókpáholyként (bár a szebeni nem működött már)

1789

- A szebeni páholy csak szakaszosan működik, bár a tagok létszáma közel 200. A helytettes főmester Buccow ezredes. A páholymunkák a Hochmeister féle házban folynak

1794

- császári rendelettel tiltják be a szabadkőműves publikációkat